Prawo pracy

Ogólne znaczenie barw i kształtów znaków bezpieczeństwa

Barwy odgrywają dużą rolę w przekazywaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa – każdy kolor używany na znakach bezpieczeństwa ma specjalne znaczenie.

W zależności od typu przekazywanej informacji znaki bezpieczeństwa przyjmują określony kolor:
– czerwony – zakaz,
– niebieski – nakaz, informacja,
– żółty – ostrzeżenie,
– zielony – pierwsza pomoc i warunki bezpieczeństwa.

W zależności od typu przekazywanej informacji znaki bezpieczeństwa przyjmują określony kształt:
– okrągły – znaki zakazu i nakazu,
– trójkątny – znaki ostrzegawcze,
– prostokątny – znaki pomocnicze i drogowskazy.

znaki bezpieczeństwa

Prawo pracy

Organy sprawujące nadzór nad warunkami pracy

Sprawowanie kontroli i nadzoru nad stanem zagrożeń zawodowych oraz nad realizacją przepisów prawnej ochrony bhp jest obowiązkiem pracodawcy (system kontroli wewnętrznej) oraz specjalnych organów nadzoru państwowego, sprawujących kontrolę nad bezpieczeństwem i higieną pracy (system kontroli zewnętrznej). System nadzoru nad warunkami pracy jest regulowany wieloma aktami prawnymi. Dzieli się on na:

nadzór państwowy, w skład którego wchodzą:
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid),
Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ),
Straż Pożarna,
Nadzór Budowlany, Urząd Górniczy, Urząd Morski itp.;
nadzór społeczny:
związki zawodowe,
społeczny inspektor pracy;
nadzór administracyjny:
pracodawca – kierownik zakładu,
kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej,
służba bhp,
komisja bhp.

nadzór nad warunkami pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to organ, którego zadaniem jest ochrona praworządności w stosunkach pracy. Nadzorem i kontrolą inspekcji są objęci wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Celem kontroli przeprowadzanych przez PIP jest ustalenie, czy pracodawca lub inny podmiot, na rzecz którego osoby fizyczne świadczą pracę, przestrzega przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp. W następstwie dokonanych ustaleń kontrolowany podmiot może zostać ukarany grzywną, a w przypadku drastycznego naruszenia praw pracowniczych – ponieść odpowiedzialność karną.

Tynkowanie

Tradycyjne i szlachetne tynki zewnętrzne

Tradycyjne tynki zewnętrzne, zwane też elewacyjnymi, wykonuje się podobnie jak tynki wewnętrzne. Stosowane są tynki gładzone (zacierane) trójwarstwowe, które potem są malowane farbami elewacyjnymi, lub też tynki, które nazywa się szlachetnymi, wykończone w inny sposób.

tynk zewnatrzny

Tynki szlachetne wykonuje się zwykle na podkładzie z tynku dwuwarstwowego (obrzutka i narzut), ale w niektórych przypadkach na podkładzie wykonanym inaczej:
Tynk nakrapiany – wykonuje się na wyrównanym i zatartym podkładzie z dwuwarstwowego tynku cementowo-wapiennego. Tynk wykonuje się ze szlachetnej drobnoziarnistej zaprawy (kruszywo 0 1-1,5 mm), z jednej lub kilku warstw. Zaprawa do nakrapiania powinna mieć taką gęstość, aby po narzuceniu nie spływała. Nanosi się ją na podkład przez nakrapianie miotłą, szczotką lub aparatem natryskowym. Jest to najbardziej popularny tynk zewnętrzny.