admin

Budownictwo

Plany, projekty czyli budowy ciąg dalszy

Zapoznanie się z miejscowym planem zago­spodarowania przestrzennego lub też z projektem tego planu jest konieczne. Pamiętaj, że ważność planu zagospodarowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym zależy od tego, kiedy został on uchwalony.

Plany, projekty czyli budowy ciąg dalszy 1

To bardzo istot­ne, bo plany uchwalone po 1 stycznia 1995 roku nadal zacho­wują moc (oczywiście, jeżeli gmina nie uchwaliła na przykład w 2002 roku nowego planu). Natomiast plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 roku są już nieważne – gmina albo uchwaliła już nowy plan lub jest właśnie w trakcie jego opracowywania.

Plany ,projekty czyli budowy ciąg dalszy 2

 

 

Jeśli więc sprzedający przedstawi nam plan z 1992 roku, nie może­my się na nim opierać. Proces uchwalania nowego planu trwa około roku. Gdy zatem tuż przed zakupem działki pojawisz się w gminie i sprawdzisz plan, możesz być pewny, że nie grozi ci niebezpieczeństwo jego szybkiej zmiany. W gminach niemających uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania prze­strzennego, trzeba wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego, decyzja zostanie wydana bezpłatnie.

Plany, projekty czyli budowy ciąg dalszy

 

Prawo pracy

Organy sprawujące nadzór nad warunkami pracy

Sprawowanie kontroli i nadzoru nad stanem zagrożeń zawodowych oraz nad realizacją przepisów prawnej ochrony bhp jest obowiązkiem pracodawcy (system kontroli wewnętrznej) oraz specjalnych organów nadzoru państwowego, sprawujących kontrolę nad bezpieczeństwem i higieną pracy (system kontroli zewnętrznej). System nadzoru nad warunkami pracy jest regulowany wieloma aktami prawnymi. Dzieli się on na:

nadzór państwowy, w skład którego wchodzą:
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid),
Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ),
Straż Pożarna,
Nadzór Budowlany, Urząd Górniczy, Urząd Morski itp.;
nadzór społeczny:
związki zawodowe,
społeczny inspektor pracy;
nadzór administracyjny:
pracodawca – kierownik zakładu,
kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej,
służba bhp,
komisja bhp.

nadzór nad warunkami pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to organ, którego zadaniem jest ochrona praworządności w stosunkach pracy. Nadzorem i kontrolą inspekcji są objęci wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Celem kontroli przeprowadzanych przez PIP jest ustalenie, czy pracodawca lub inny podmiot, na rzecz którego osoby fizyczne świadczą pracę, przestrzega przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp. W następstwie dokonanych ustaleń kontrolowany podmiot może zostać ukarany grzywną, a w przypadku drastycznego naruszenia praw pracowniczych – ponieść odpowiedzialność karną.

Tynkowanie

Tradycyjne i szlachetne tynki zewnętrzne

Tradycyjne tynki zewnętrzne, zwane też elewacyjnymi, wykonuje się podobnie jak tynki wewnętrzne. Stosowane są tynki gładzone (zacierane) trójwarstwowe, które potem są malowane farbami elewacyjnymi, lub też tynki, które nazywa się szlachetnymi, wykończone w inny sposób.

tynk zewnatrzny

Tynki szlachetne wykonuje się zwykle na podkładzie z tynku dwuwarstwowego (obrzutka i narzut), ale w niektórych przypadkach na podkładzie wykonanym inaczej:
Tynk nakrapiany – wykonuje się na wyrównanym i zatartym podkładzie z dwuwarstwowego tynku cementowo-wapiennego. Tynk wykonuje się ze szlachetnej drobnoziarnistej zaprawy (kruszywo 0 1-1,5 mm), z jednej lub kilku warstw. Zaprawa do nakrapiania powinna mieć taką gęstość, aby po narzuceniu nie spływała. Nanosi się ją na podkład przez nakrapianie miotłą, szczotką lub aparatem natryskowym. Jest to najbardziej popularny tynk zewnętrzny.