Organy sprawujące nadzór nad warunkami pracy

Sprawowanie kontroli i nadzoru nad stanem zagrożeń zawodowych oraz nad realizacją przepisów prawnej ochrony bhp jest obowiązkiem pracodawcy (system kontroli wewnętrznej) oraz specjalnych organów nadzoru państwowego, sprawujących kontrolę nad bezpieczeństwem i higieną pracy (system kontroli zewnętrznej). System nadzoru nad warunkami pracy jest regulowany wieloma aktami prawnymi. Dzieli się on na:

nadzór państwowy, w skład którego wchodzą:
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid),
Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ),
Straż Pożarna,
Nadzór Budowlany, Urząd Górniczy, Urząd Morski itp.;
nadzór społeczny:
związki zawodowe,
społeczny inspektor pracy;
nadzór administracyjny:
pracodawca – kierownik zakładu,
kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej,
służba bhp,
komisja bhp.

nadzór nad warunkami pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to organ, którego zadaniem jest ochrona praworządności w stosunkach pracy. Nadzorem i kontrolą inspekcji są objęci wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Celem kontroli przeprowadzanych przez PIP jest ustalenie, czy pracodawca lub inny podmiot, na rzecz którego osoby fizyczne świadczą pracę, przestrzega przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp. W następstwie dokonanych ustaleń kontrolowany podmiot może zostać ukarany grzywną, a w przypadku drastycznego naruszenia praw pracowniczych – ponieść odpowiedzialność karną.

[ssba]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *